วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  11
  การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
  โดย :  อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  12
  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดวัสดุเศษเหลือของเงาะ
  โดย :  อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  13
  การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 1)
  โดย :  อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  14
  การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  15
  ระบบแสดงข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์บนสมาร์ทโฟน
  โดย :  อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  16
  ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
  โดย :  อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  17
  การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวอินทรีย์ด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์ เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  18
  การค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีการจัดกลุ่มเน็ตเวิร์ค
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  19
  วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
  โดย :  อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  20
  การศึกษาการจำแนกเพศนกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) โดยเทคนิค DNA sexing
  โดย :  อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 78 เรคคอร์ด 8 หน้า : << [1] 2 [3][4][5][6][7][8] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database