วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  11
  อัตราความชุกของการเป็นพาหะธาลัสซีเมียในเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  12
  ประสิทธิผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าและตราบาปในสมาชิกครอบครัวผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ
  โดย :  อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  13
  ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  โดย :  อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  14
  พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์นภมณ ยารวง [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  15
  ผลของการดมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มและกลิ่นกะเพรา ต่อความจำและอารมณ์ในอาสาสมัครเพศหญิง
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  16
  การศึกษาการจินตภาพในนักกีฬาจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2557 ดาวน์โหลด
  17
  น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
  โดย :  อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2557 ดาวน์โหลด
  18
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
  โดย :  อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  19
  ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  โดย :  อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  20
  อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย
  โดย :  อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2554 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 32 เรคคอร์ด 4 หน้า : << [1] 2 [3][4] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database