วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2548 ] [ 2547 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  21
  อำนาจพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
  โดย :  อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  22
  การปรับปรุงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร
  โดย :  อาจารย์วิชัย ดีพร้อม [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  23
  แนวทางของกฎหมายในการนำสิทธิในที่ดินส.ป.ก.ไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม: ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก และกำแพงเพชร
  โดย :  อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  24
  การศึกษาความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  25
  โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  26
  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  27
  แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  28
  โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบก จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์พิมพร ตรีสอน [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  29
  รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  30
  การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 44 เรคคอร์ด 5 หน้า : << [1][2] 3 [4][5] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database