วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  21
  ารเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์สรายุธ มงคล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2554 ดาวน์โหลด
  22
  ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของยาไทยตำรับรักษาโรคเบาหวาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2553 ดาวน์โหลด
  23
  ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  24
  การวิเคราะห์หาสารทำให้ผิวขาวจากกระแจะ
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2552 ดาวน์โหลด
  25
  การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
  โดย :  อาจารย์สรายุธ มงคล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2552 ดาวน์โหลด
  26
  ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
  โดย :  อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  27
  การพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายไก และเทาน้ำ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว
  โดย :  อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2551 ดาวน์โหลด
  28
  การจัดการวัฒนธรรมสุขภาพและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มชุมชนชาวเขาบ้านธรรมจาริก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2551 ดาวน์โหลด
  29
  การศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพมารดาและทารกด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านในศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยในชุมชน
  โดย :  อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2551 ดาวน์โหลด
  30
  การศึกษาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  โดย :  อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2551 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 32 เรคคอร์ด 4 หน้า : << [1][2] 3 [4] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database