วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  31
  การวิเคราะห์สนามการไหลของเวกเตอร์ สำหรับการแบ่งส่วนภาพอัลตร้าซาวด์มะเร็งเต้านม
  โดย :  อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  32
  การออกแบบวงจรขยายกำลังสัญญาณโดยใช้ ซีมอส ที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์
  โดย :  อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  33
  การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์ lipase ที่มีในเมล็ดและกากเมล็ดสบู่ดำ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงค์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  34
  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในภาคการแข่งขันเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2557 ดาวน์โหลด
  35
  ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  36
  การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล เพื่อการวิเคราะห์ป่าไม้แบบอัตโนมัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  37
  เครื่องสําอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  38
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  39
  อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
  โดย :  อาจารย์ชยพล คำยอด [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  40
  การออกแบบ สถาปัตยกรรม SaaS แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท
  โดย :  อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 78 เรคคอร์ด 8 หน้า : << [1][2][3] 4 [5][6][7][8] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database