วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  51
  การจำแนกประเภทของกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่งมีความเฉื่อยภายในซึ่งมีเอนโทรปี
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  52
  ผลของ Bacillus subtilis ต่อคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากต้นกฤษณา (Aquilaria crassna)
  โดย :  อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2555 ดาวน์โหลด
  53
  การพัฒนาชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชาเพื่อการค้า
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2554 ดาวน์โหลด
  54
  การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2554 ดาวน์โหลด
  55
  การจัดทาแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
  โดย :  อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 ดาวน์โหลด
  56
  กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่นล้านนาต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  โดย :  อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 ดาวน์โหลด
  57
  การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
  โดย :  อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2553 ดาวน์โหลด
  58
  การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
  โดย :  อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  59
  Studies on Diapause in the Bamboo Borers; Omphisa fuscidentalis Hampson, (Lepidoptera; Pyralidae)
  โดย :  อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  60
  สมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์แชนเลอร์ระหว่างการเจริญเติบโตและระยะความบริบูรณ์
  โดย :  อาจารย์เสาวภา ไชยวงศ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2552 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 78 เรคคอร์ด 8 หน้า : << [1][2][3][4][5] 6 [7][8] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database