วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  131
  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา (Camellia sinensis)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2550 ดาวน์โหลด
  132
  การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชาเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2550 ดาวน์โหลด
  133
  การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อขนุนด้วยสารเคลือบผิว
  โดย :  อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2550 ดาวน์โหลด
  134
  An Analytical Study of Effects of Trade Liberalization on Natural Resources and Environment of Thailand
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
  135
  นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบไทย-พม่า ๕ ทศวรรษ
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
  136
  ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2550 ดาวน์โหลด
  137
  สภาวะสุขภาพกับวิถีการดูแลรักษาแบบพื้นบ้านของชาวอาข่ากรณีศึกษา ชาวอาข่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2550 ดาวน์โหลด
  138
  การเตรียมทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไททาเนียมสำหรับวัดแก๊สแอมโมเนียและเอธานอล
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2549 ดาวน์โหลด
  139
  การศึกษาผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2549 ดาวน์โหลด
  140
  การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
  โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2549 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query