วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2548 ] [ 2547 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  การศึกษาความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  2
  โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  3
  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  4
  แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  5
  โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบก จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์พิมพร ตรีสอน [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  6
  รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  7
  การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  8
  การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  9
  Determinants of Forest Degradation and Its Impact on Sustainable Development in Northern Thailand
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  10
  Trade Facilitation Measures in Greater Mekong Sub-region Countries and Their Impacts on Trade and Sustainable Development of Northern Thailand
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 11 เรคคอร์ด 2 หน้า : 1 [2] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database