วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาบโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในภาคการแข่งขันเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2557 ดาวน์โหลด
  2
  ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  3
  การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล เพื่อการวิเคราะห์ป่าไม้แบบอัตโนมัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  4
  เครื่องสําอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  5
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  6
  อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
  โดย :  อาจารย์ชยพล คำยอด [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  7
  การออกแบบ สถาปัตยกรรม SaaS แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท
  โดย :  อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  8
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งและระยะทาง: กรณีศึกษาของนักฟุตบอล
  โดย :  อาจารย์ภัทรกมล รังษี [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  9
  ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  10
  การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 14 เรคคอร์ด 2 หน้า : 1 [2] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query