วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาบโครงการวิจัย : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  ทัศนคติและมุมมองสะท้อนตนเองต่อการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  2
  แนวทางกฎหมายในการสร้างกลไก องค์กร และกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ.2526
  โดย :  อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  3
  ศาลปกครองกับการตรวจสอบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักความได้สัดส่วน
  โดย :  อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  4
  คติล้านนาในเชียงราย: การใช้ครองตน และการแปร ของคติล้านนาของคนสามระดับอายุในเชียงแสน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  5
  แนวทางของกฎหมายในการจัดที่ดินทำกินของชุมชนบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินในประเทศบราซิล
  โดย :  อาจารย์ดามร คำไตรย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  6
  โลกร้อนกับคนไร้ดินแดน: มิติทางกฎหมายและความเป็นไปได้
  โดย :  อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  7
  การพัฒนาบุคคลากรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2557 ดาวน์โหลด
  8
  อิทธิพลของภาษาแมที่มีผลตอการเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
  โดย :  อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 8 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query