วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาบโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง
  โดย :  อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  2
  ปัจจัยทางสุขภาพจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  3
  พยาธิสภาพของกระดูกและความไม่สมดุลย์ของเมตาบอลิสมของวิตามินดีและวิตามินเคในประชากรที่มีการสัมผัสแคดเมียม
  โดย :  อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  4
  การศึกษาความเครียดทางจิตสรีรวิทยาขณะทำการแข่งขันในนักกีฬาว่ายน้ำชาย
  โดย :  อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  5
  ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  6
  ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  7
  ความชุกการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  8
  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสื่อสารกับผู้ป่วย ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติ
  โดย :  อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  9
  การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยด้วยการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  10
  อัตราความชุกของการเป็นพาหะธาลัสซีเมียในเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 11 เรคคอร์ด 2 หน้า : 1 [2] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query