วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2548 ] [ 2547 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2559 ดาวน์โหลด
  2
  ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
  โดย :  อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  3
  ประสิทธิผลของการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเพื่อนำไปส่การเรียนรู้ภาษา ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในระดับอุดมศึกษา
  โดย :  อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  4
  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และประมวลกฎหมายอาญา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโทษทางอาญา อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  โดย :  อาจารย์ดารณี แสงนิล [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  5
  ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
  โดย :  อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  6
  ศึกษาปัญหาการจ้างเหมาแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  7
  ความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน
  โดย :  อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  8
  บทบาทมหาวิทยาลัยกับความคาดหวังของภาคีการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาท่องเที่ยวในท้องถิ่น
  โดย :  อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2558 ดาวน์โหลด
  9
  การศึกษาอิทธิพลข้ามภาษาของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  โดย :  อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  10
  การพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากร การท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
  โดย :  อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 44 เรคคอร์ด 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query