วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
  โดย :  อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2559 ดาวน์โหลด
  2
  การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง
  โดย :  อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  3
  ปัจจัยทางสุขภาพจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  4
  พยาธิสภาพของกระดูกและความไม่สมดุลย์ของเมตาบอลิสมของวิตามินดีและวิตามินเคในประชากรที่มีการสัมผัสแคดเมียม
  โดย :  อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  5
  การศึกษาความเครียดทางจิตสรีรวิทยาขณะทำการแข่งขันในนักกีฬาว่ายน้ำชาย
  โดย :  อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  6
  ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  7
  ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  8
  ความชุกการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  9
  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสื่อสารกับผู้ป่วย ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติ
  โดย :  อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  10
  การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยด้วยการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 32 เรคคอร์ด 4 หน้า : 1 [2][3][4] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query