วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก

       Assist.Prot.Dr. SoPhaphan Intahphuak
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2539 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) (Honor)   วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
    ระดับปริญญาโท 2543 วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (พยาบาลสาธารณสุข) ภาควิชาการพยาบาล สาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
    ระดับปริญญาเอก 2547 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  เภสัชวิทยาพืชสมุนไพร

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database