วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  91
  การจำแนกประเภทของกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่งมีความเฉื่อยภายในซึ่งมีเอนโทรปี
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  92
  ผลของ Bacillus subtilis ต่อคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากต้นกฤษณา (Aquilaria crassna)
  โดย :  อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2555 ดาวน์โหลด
  93
  การพัฒนาชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชาเพื่อการค้า
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2554 ดาวน์โหลด
  94
  อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย
  โดย :  อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2554 ดาวน์โหลด
  95
  ารเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์สรายุธ มงคล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2554 ดาวน์โหลด
  96
  การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2554 ดาวน์โหลด
  97
  การจัดทาแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
  โดย :  อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 ดาวน์โหลด
  98
  ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของยาไทยตำรับรักษาโรคเบาหวาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2553 ดาวน์โหลด
  99
  กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่นล้านนาต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  โดย :  อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 ดาวน์โหลด
  100
  การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
  โดย :  อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2553 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query