วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  41
  ศึกษาปัญหาการจ้างเหมาแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  42
  ความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน
  โดย :  อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  43
  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดชา Camellia sinensis
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  44
  การหาปริมาณอะลูมิเนียมโดยใช้ บิสมัธฟิล์มอิเล็กโทรดซึ่งเคลือบด้วยเนฟฟิออน
  โดย :  อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  45
  บทบาทมหาวิทยาลัยกับความคาดหวังของภาคีการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาท่องเที่ยวในท้องถิ่น
  โดย :  อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2558 ดาวน์โหลด
  46
  การศึกษาอิทธิพลข้ามภาษาของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  โดย :  อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  47
  การพัฒนาการจำลองภาพสามมิติ กรณีศึกษาพระพุทธรูปนวล้านตื้อเชียงแสน
  โดย :  อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  48
  การพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากร การท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
  โดย :  อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2558 ดาวน์โหลด
  49
  การพัฒนาวิธีสำหรับการศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ โดยระบบ สเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเซียลอินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว ในน้ำผักและผลไม้บางชนิด
  โดย :  อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  50
  การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 4
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query