วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  31
  ประสิทธิผลของการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเพื่อนำไปส่การเรียนรู้ภาษา ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในระดับอุดมศึกษา
  โดย :  อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  32
  การศึกษาการจำแนกเพศนกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) โดยเทคนิค DNA sexing
  โดย :  อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  33
  การสร้างคลังเสียงพูดเพื่อการรู้จําเสียงพูดอัตโนมัติ และการสังเคราะห์เสียงพูด ภาษาไทยโดยการเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติ
  โดย :  อาจารย์สุรพล วรภัทราทร [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  34
  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และประมวลกฎหมายอาญา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโทษทางอาญา อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  โดย :  อาจารย์ดารณี แสงนิล [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  35
  การเตรียม Laccaic acid Lake Pigment จาก Lac Dye เพื่อใช้ใน ครื่องสำอางสีสัน
  โดย :  อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  36
  คุณสมบัติทางชีวภาพของสารเมือกจากผลพุทราและการเตรียมเป็นเจล
  โดย :  อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  37
  การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยด้วยการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  38
  ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
  โดย :  อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  39
  การใช้ประโยชน์จากวงจรไบควอดไร้ตัวเก็บประจุที่เป็นตัวกรองความถี่แบบกลางผ่าน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  40
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอคเซสพอยต์ไออีอีอี 802.11 จี
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query