วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  61
  ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  62
  คติล้านนาในเชียงราย: การใช้ครองตน และการแปร ของคติล้านนาของคนสามระดับอายุในเชียงแสน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  63
  การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล เพื่อการวิเคราะห์ป่าไม้แบบอัตโนมัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  64
  เครื่องสําอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  65
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 ดาวน์โหลด
  66
  พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์นภมณ ยารวง [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  67
  แนวทางของกฎหมายในการจัดที่ดินทำกินของชุมชนบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินในประเทศบราซิล
  โดย :  อาจารย์ดามร คำไตรย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  68
  อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
  โดย :  อาจารย์ชยพล คำยอด [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  69
  การออกแบบ สถาปัตยกรรม SaaS แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท
  โดย :  อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  70
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งและระยะทาง: กรณีศึกษาของนักฟุตบอล
  โดย :  อาจารย์ภัทรกมล รังษี [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query