วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  21
  การศึกษาความเครียดทางจิตสรีรวิทยาขณะทำการแข่งขันในนักกีฬาว่ายน้ำชาย
  โดย :  อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  22
  ระบบแสดงข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์บนสมาร์ทโฟน
  โดย :  อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  23
  ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
  โดย :  อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  24
  การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวอินทรีย์ด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์ เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  25
  การค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีการจัดกลุ่มเน็ตเวิร์ค
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  26
  ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  27
  ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  28
  ความชุกการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  29
  วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
  โดย :  อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  30
  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสื่อสารกับผู้ป่วย ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติ
  โดย :  อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query