วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  81
  น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
  โดย :  อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2557 ดาวน์โหลด
  82
  องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  83
  ผลของการอบแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2556 ดาวน์โหลด
  84
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
  โดย :  อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  85
  ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  86
  การเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทลื้อ จังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มอายุ และความสะดวกของการคมนาคม
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  87
  วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  88
  การแยก และการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2556 ดาวน์โหลด
  89
  อำนาจพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
  โดย :  อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  90
  ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  โดย :  อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query