วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  101
  การปรับปรุงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร
  โดย :  อาจารย์วิชัย ดีพร้อม [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  102
  การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
  โดย :  อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  103
  แนวทางของกฎหมายในการนำสิทธิในที่ดินส.ป.ก.ไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม: ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก และกำแพงเพชร
  โดย :  อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  104
  ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  105
  Studies on Diapause in the Bamboo Borers; Omphisa fuscidentalis Hampson, (Lepidoptera; Pyralidae)
  โดย :  อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  106
  การวิเคราะห์หาสารทำให้ผิวขาวจากกระแจะ
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2552 ดาวน์โหลด
  107
  การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
  โดย :  อาจารย์สรายุธ มงคล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2552 ดาวน์โหลด
  108
  สมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์แชนเลอร์ระหว่างการเจริญเติบโตและระยะความบริบูรณ์
  โดย :  อาจารย์เสาวภา ไชยวงศ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2552 ดาวน์โหลด
  109
  ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
  โดย :  อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 ดาวน์โหลด
  110
  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2551 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query