วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  11
  ปัจจัยทางสุขภาพจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  12
  ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  13
  การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วย Bacillus subtilis TN51 และ Rhizopus oligosporus
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  14
  การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ชะลอความชรารูปแบบอิมัลชั่นที่มีสารสกัดข้าวก่ำ
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  15
  พยาธิสภาพของกระดูกและความไม่สมดุลย์ของเมตาบอลิสมของวิตามินดีและวิตามินเคในประชากรที่มีการสัมผัสแคดเมียม
  โดย :  อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  16
  การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด SOFC
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  17
  การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
  โดย :  อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  18
  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดวัสดุเศษเหลือของเงาะ
  โดย :  อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  19
  การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 1)
  โดย :  อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  20
  การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query