วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  51
  การวิเคราะห์สนามการไหลของเวกเตอร์ สำหรับการแบ่งส่วนภาพอัลตร้าซาวด์มะเร็งเต้านม
  โดย :  อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  52
  การออกแบบวงจรขยายกำลังสัญญาณโดยใช้ ซีมอส ที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์
  โดย :  อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  53
  การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์ lipase ที่มีในเมล็ดและกากเมล็ดสบู่ดำ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงค์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  54
  อัตราความชุกของการเป็นพาหะธาลัสซีเมียในเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  55
  ประสิทธิผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าและตราบาปในสมาชิกครอบครัวผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ
  โดย :  อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  56
  ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  โดย :  อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  57
  ทัศนคติและมุมมองสะท้อนตนเองต่อการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  58
  แนวทางกฎหมายในการสร้างกลไก องค์กร และกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ.2526
  โดย :  อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  59
  ศาลปกครองกับการตรวจสอบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักความได้สัดส่วน
  โดย :  อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  60
  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในภาคการแข่งขันเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query